Chennai

Haworth India Pvt. Ltd
Survey No:260, Vayalur Road, Kiloy Village, 
Kanchipuram, Chennai, 
Tamil Nadu 602105, India
✆: +91 44 4558 0057
Fax: +91 44 4558 0058